הגבלת אחריות

הגבלת אחריות *לתשומת לבכם – הערכת התשואה, היקף ההוצאות והעלויות, הדיווח ומשך הפרוייקטמתבסס על תחזיות והערכות אשר עלולות שלא להתממש, משך הפרוייקט, הצלחתו, הרווחים שיכנסו ממנו והתגמול למשקיעים עלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל ובמצגת וזאת במידה ויחולו שינויים במהלך העסקה ותוצאותיה.האמור לעיל מהווה הצעה עקרונית של עקרונות העסקה בלבד, על מנת שחברים המעוניינים יוכלו להציע להצטרף להשקעה. מודגש כי האמור במצגת זו אינה מהווה הצעה להשקעה. ההשקעה תיעשה לכל היותר 35 חברים ישראלים שיציעו להצטרף שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 ב לחוק ניירות ערך, ההתקשרות תתבצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם. בחירת המשקיעים שישתתפו בהשקעה זו מבין אלו שיציעו להשתתף, תבוצע בשיטת כל הקודם זוכה. בקבלת החלטת ההשקעה על המשקיעים לסמוך על בדיקה שתתבצע על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסויות וכספיות של ביצוע ההשקעה.

דילוג לתוכן